Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów na portalu internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.poezjaglosu.pl 
Sprzedającym jest Agnieszka Gasparska dostępna pod adresem 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 12/87, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 844-214-43-26, Regon: 146494776 zwana także zamiennie "Usługodawcą". Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: telefonicznie: 509218861 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: gasparska.agnieszka@poezjaglosu.pl 

§ 1 Definicje 
1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
2. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia na portalu internetowym. 
3. Audiobook - plik lub zestaw plików muzycznych (przeważnie w formacie mp3) udostępnianych Klientowi do pobrania i odsłuchu. 
4. Produkt - audiobook sprzedawany za pośrednictwem portalu internetowego. Audiobook zbiorczy (składający się z wielu pojedynczych plików - audiobooków) jest osobnym Produktem i osobną pozycją wydawniczą (osobny ISBN). 
5. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem. 
6. Portal Internetowy Poezja głosu - serwis internetowy dostępny pod adresem www.poezjaglosu.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. Zamennie zwane także "Serwis internetowy Poezja głosu".
7. Strona - Usługodawca i Klient. 
8. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.poezjaglosu.pl
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Portalu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne 
1. Warunkiem złożenia Zamówienia na portalu Poezja głosu przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.poezjaglosu.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Sprzedający oświadcza, że posiada licencję na sprzedawanie audiobooków (dostępnych na stronie sklepu) dla każdego audiobooka, który takiej licencji wymaga. 

§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami podanymi w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT, z którego płacenia sprzedający jest zwolniony.
2. Zamówienia są przyjmowane za pomocą formularza zakupowego, który znajduje się na stronie internetowej sklepu w dziale "Zamówienie".
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega, iż nie pracuje w niedziele i święta (w tych dniach komunikacja ze sprzedającym będzie niemożliwa). Realizacja zamówień następuje w dniach od poniedziałku do soboty (w soboty do godziny 16:00).
4. Zamówienie jest realizowane, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym imię i nazwisko, adres e-mail (na który zostanie wysłany dostęp do audiobooka) a następnie dokona wpłaty na rachunek bankowy.
5. W przypadku gdy podane dane są niekompletne, nieprawdziwe lub adres e-mail użyty w zamówieniu będzie odrzucał e-maile - zamówienie nie będzie zrealizowane.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail informacji związanych z portalem Poezja głosu.
7. W trakcie składania Zamówienia, dane Kupującego są zapisywane w bazie danych Sklepu Internetowego. 
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Będzie w niej informacja o przedmiocie zakupu oraz o oczekiwanej przez Sprzedającego płatności.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli wpłata na rachunek zostanie wykonana z innym niż wskazany tytuł wpłaty (lub z inną kwotą) może oznaczać to dodatkowe wydłużenie czasu oczekiwania na dostęp do audiobooków.

§ 4 Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja - we własnej osobie: Poezja głosu Agnieszka Gasparska ul. Banderii 4m302 01-164 Warszawa, NIP: 8442144326 e-mail: gasparska.agnieszka@gmail.com tel. 509218861

Dane są przechowywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia (identyfikacji płatności, celów reklamacyjnych, identyfikacji zakupu klienta w przyszłości - gdyby konieczny był ponowny dostęp do audiobooków). Dane są zabezpieczone tak, aby nikt poza Sprzedającym nie miał do nich dostępu. Dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Może to uczynić poprzez kontakt mailowy ze Sprzedającym. Po ich usunięciu Kupujący musi liczyć się z tym, że sklep w przyszłości nie będzie miał odnotowanego zakupu przez Klienta i nie udzieli mu ponownie dostępu do zakupionych wcześniej audiobooków (gdyby takiego ponownego dostępu potrzebował).


§ 5 Koszty, termin i sposób otrzymania audiobooka
1. Dostęp do audiobooków wysyłany jest na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Warunkiem jest podanie prawidłowego adresu e-mail, na który można skontaktować się z Kupującym.
2. Czas wysłania Klientowi dostępu do zakupionych audiobooków wynosi do 24h od czasu otrzymania płatności (z wyjątakiem świąt i niedziel). W większości przypadków czas nie przekraczy kilku godzin a w szczególnych przypadkach (nagły wzrost liczby zamówień, awaria serwera) może przekroczyć 24h.
O ewentualnych dłuższych okresach oczekiwania na dostęp do audiobooków (urlop, choroba, inne nieprzewidziane wydarzenia uniemożliwiające Sprzedającemu koordynację sprzedaży) Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia (na stronie, na której znajduje się formularz zakupowy).
3. Otrzymany login i hasło (do dostepu do zakupionego audiobooka) będą ważne przez 7 dni. Po tym czasie ze względów bezpieczeństwa dostęp zostanie wyłączony. Natomiast jeżeli kiedykolwiek Kupujący będzie potrzebował ponownego dostępu do zakupionych nagrań należy wówczas skontaktować się ze Sprzedającym. Po zweryfikowaniu danych klienta (prosimy o zachowanie numeru zamówienia lub maila z przyznanym dostępem lub dowodu wpłaty) dostęp zostanie ponownie nadany.

§ 6 Płatności
1. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedający może wystawić na życzenie klienta paragon lub imienny dowód zakupu. Może on zostać wysłany Klientowi Pocztą Polską na koszt Klienta.
2. Płatność za kupiony Produkt realizowana jest przelewem na konto bankowe podane na stronie z zamówieniem lub w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

§ 7 Odstąpienie od umowy
1.Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu) Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

§ 8 Procedura reklamacji
1. W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony (nie uruchamia się pobrany plik z Produktem), audiobook jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu Zamawiający może wystąpić do Sprzedającego z reklamacją.
2. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Kupujący otrzyma wyłącznie informację od Sprzedającego z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.
3. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Sprzedający powiadomi Kupującego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia, lub z którego Kupujący złożył reklamację.
4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, będzie dokonywany w sposób ustalony z Kupującym, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść. 
5. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: zamowienia@poezjaglosu.pl

§ 9 Odpowiedzialność użytkownika
1. Kupujący nie jest uprawniony do:
- rozpowszechniania ani wprowadzania zakupionych audiobooków do obrotu (zarówno w całości jak i we fragmentach), ingerowania w zawartość audiobooków,
- publikacji, dystrybucji, powielania (w tym w szczególności poprzez wykorzystanie dysków internetowych lub otwartych serwisów multimedialnych),
- usuwania oznaczeń autora, wykonawcy, wydawcy oraz technicznych zabezpieczeń,
- jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania audiobooków, 
- udostępniania danych loginu i hasła dostępowego do zakupionych audiobooków.
2. Po otrzymaniu dostępu do audiobooka kupujący jest uprawniony do: wielokrotnego pobierania pliku na użytek własny przechowywania pliku na wybranych własnych urządzeniach multimedialnych lub cyfrowych odtwarzania pliku na użytek własny
3. Jeżeli Kupujący chciałby wykorzystać zakupione utwory w ramach publicznego odtwarzania lub odtwarzania w ramach prowadzonej działalności konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą i uzgodnienie warunków takiego działania z przedstawicielem majątkowych praw autorskich utworów.
4. Zamawiający zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z audiobooków w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedający może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Kupującego), z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.
5. Zawartość Serwisu internetowego (np. teksty, grafiki, próbki mp3) stanowią własność Serwisu i jego dostawców i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Serwisu, użytkownik zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie. 

§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
4. Data opublikowania regulaminu - 7.10.2014 r.